Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNRTOWEGO www.roletysmart.com.pl

I. Informacje ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży na odległość prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem www.roletysmart.com.pl, zwanego dalej Sklepem. Właścicielem Sklepu jest firma Przedsiębiorstwo Rodzinne Imperoll s.c. M.R. Schwabe z siedzibą przy ul. Łąkowej 25, 83-340 Sierakowice, NIP 589-17-96-605, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej przez Wójta Gminy Sierakowice.
  2. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 poprzez:
  – pocztę elektroniczną: biuro@roletysmart.com.pl
  – połączenie telefoniczne: +48 500 010 314, +48 58 684 77 92,02 97, Dział Spedycji nr wew. 13, Księgowość nr wew. 21.
  3. Szczegółowy spis oferowanych produktów znajduje się na stronie internetowej Sklepu www.roletysmart.com.pl.
  4. Podane ceny są cenami brutto, w walucie polskiej PLN. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty, usuwania produktów z oferty, bądź wprowadzania w niej zmian, jak również do zmiany Regulaminu. Zmiany te nie będą miały zastosowania do Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.
  5. Dostęp do niniejszego Regulaminu możliwy jest w każdym momencie na stronie pod adresem internetowym www.roletysmart.com.pl.
 2. II. Określenia w regulaminie oznaczają
 3. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą P.R. Imperoll S.C, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 589-17-96-605.
  2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów/zamówień w P.R. Imperoll s.c.
  3. Regulamin – niniejszy regulamin P.R. Imperoll s.c. i każda jego zmiana lub aktualizacja.
  4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Kupna Produktu lub Produktów Sprzedawcy.
  5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.roletysmart.com.pl.
  6. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  7. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
  8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  9. Produkt – dostępna rzecz ruchoma, której opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
  11. Umowa sprzedaży –umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta między Sprzedawcą a Klientem.
  12. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
  13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).
  14. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  15. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  16. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  18. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

III. Właściwości produktów oferowanych przez P.R. Imperoll S.C.

 1. Dopuszczalne są rozbieżności w kolorach tkanin oraz różnice w kolorze kaset i prowadnic ze względu na różne serie na etapach produkcji.
  2. Każdy produkt montowany na skrzydle okna (inwazyjnie lub bezinwazyjnie) ogranicza możliwość otwierania skrzydła okna, a uszkodzeniu może ulec ściana, na której znajduje się okno lub osłona okienna.
  3. Tkaniny, użyte do produkcji rolet, mają prawo do nagrzewania się w mniejszym lub większym stopniu, w zależności od stopnia nasłonecznienia miejsca, w którym się znajdują.
  4. Do każdej oferowanej żaluzji plisowanej dołączona jest instrukcja obsługi/użytkowania.
  5. Wysokości łańcuszków/koralików w systemach Wolnowiszących i Mini użytych do sterowania osłoną okienną spełniają normy Unii Europejskiej.
  6. W przypadku montażu żaluzji plisowanej w świetle szyby występuje prześwit pomiędzy plisą, a uszczelką szyby.
  7. Z uwagi na bardzo wysoką izolację termiczną tkanin typu BO (Montreal i Palma) nie zaleca się ich wykorzystywania w przypadku montażu w świetle szyby. Informacja nie dotyczy systemów stosowanych w oknach dachowych.
  8. W systemach Prestige PCV oraz Prestige ALU tkaniny z serii Termo nie mogą być stosowane. Ewentualne zamówienia wykonane/sprzedane zostaną na odpowiedzialność Klienta.
  9. Nie stosujemy systemów Prestige PCV oraz Prestige ALU w oknach 3-szybowych.

IV Składanie zamówień na produkty oferowane przez Imperoll s.c.

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
  2. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
  3. Rejestracja i założenie konta nie jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w Sklepie.
  4. Zamówienia są składane przez formularz zamówień umieszczony na stronie internetowej Sklepu przy każdym produkcie, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  5. Zamówienia z błędnie wypełnionym formularzem oraz zamówienia, które nie zostaną potwierdzone, nie będą realizowane.
  6. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie produkty, określić sposób przesyłki i formę płatności oraz wskazać dane do wysyłki, zaakceptować Regulamin, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych adresowych, następnie zatwierdzić go przez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” po czym następuje automatyczne przesłanie Zamówienia do Sklepu. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość potwierdzającą zamówienie.
  7. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać metodę płatności i rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury jeśli jest wymagana.
  8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadku uzasadniającym wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

V Czas realizacji zamówień

 1. Zamówienia realizowane są w terminie od 5 do 10 dni roboczych od dnia złożenia. Czas realizacji zamówień zależy od wybranego systemu i rodzaju osłony okiennej.
  2. Dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym.
  3. Termin realizacji zamówienia może nieznacznie się wydłużyć z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. O tym fakcie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. Sprzedawca zaproponuje inny termin realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie zaakceptuje nowego terminu realizacji zamówienia, wówczas zamówienie traktuje się jako niebyłe, a żadna ze stron nie podnosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji zamówienia.

VI Wysyłka zrealizowanych zamówień oraz płatności

 1. Sprzedawca wysyła zamówienia w paczkach kartonowych za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
  2. Czas dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie Polski wynosić będzie 2 dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia przez podmiot świadczący usługi kurierskie.
  3. Wysyłka towaru odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien sprawdzić, czy nie ma ona uszkodzeń zewnętrznych, np. zerwanej folii, przerwanego kartonu, przerwanej taśmy pakowej z logiem P.R. Imperoll s.c. lub przyklejonej innej taśmy.
  5. W przypadku uszkodzeń paczki/przesyłki należy niezwłocznie powiadomić osobę dostarczającą (kuriera) o chęci zgłoszenia reklamacji oraz powiadomić Dział Spedycji Sprzedawcy: +48 58 684 77 92 wew. 13. Dodatkowo należy zatrzymać zniszczone opakowanie zewnętrzne oraz wykonać zdjęcia opakowaniu/przesyłce.
  6. W przypadku opóźnień w dostarczeniu przesyłki przez firmę kurierską Klient ma prawo do bezpośredniego kontaktu z pośrednikiem.
  7. W wyniku nieodebrania przesyłki przez Klienta i naliczenia dodatkowych kosztów przez pośrednika (firmę kurierską) Sprzedawca obciąży nimi Klienta.
  8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez pośrednika (firmę kurierską).
  9. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  a) przesyłka kurierska,
  b) przesyłka kurierska pobraniowa,
  c) odbiór osobisty dostępny pod adresem: 83-340 Sierakowice, ul. Łąkowa 25.
  10. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a) płatność za pobraniem,
  b) płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  c) płatności elektroniczne.

VII. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § IV Regulaminu.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  3. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że potrzebne materiały znajdują się w magazynie. W przypadku braku materiałów lub ich części Klient jest informowany o tym drogą mailową i/lub telefoniczną i podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia (anulowanie całości, realizacja części zamówienia, zmiana tkaniny).
  4. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zmówienia jeżeli nie ma towaru na magazynie, o czym informuje Klienta e-mailem.
  5. Zmian w zamówieniu można dokonać tylko do momentu przystąpienia do realizacji zamówienia. Przez moment realizacji zamówienia rozumie się przekazanie go do działu produkcji. Zmian można dokonać wyłącznie drogą mailową: biuro@roletysmart.com.pl.
  6. Produkty produkowane na indywidualne zlecenie Klienta nie mogą być anulowane oraz nie można wprowadzać zmian w zamówieniu po rozpoczęciu procesu produkcyjnego.
  7. Początek biegu realizacji Zamówienia oraz dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  8. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości, tj. po upływie najdłuższego z czasów realizacji. W przypadku płatności przelewem czas dostawy wydłuża się o czas realizacji przelewu.
  9. Standardowo do wszystkich produktów wystawiane są paragony. W celu uzyskania faktury VAT należy zgłosić to podczas składania zamówienia.
  10. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich, zawierającymi podatek VAT 23%. Ceną wiążącą dla obu stron jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
  11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty lub usuwania istniejących, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian.

VIII Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych produktów

 1. W momencie złożenia zamówienia przez Klienta obowiązuje cena widniejąca przy produkcie. Podana cena jest ceną brutto i obejmuje podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili składania zamówienia.

IX Gwarancja

 1. Karta gwarancyjna na produkty oferowane przez Sprzedawcę dostępna jest na stronie internetowej www.roletysmart.com.pl.
  2. Na każdy produkt kupowany przez Klienta (konsumenta), przy sprzedaży detalicznej Sprzedawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy
  3. Przy zakupie produktów przez Klienta (przedsiębiorcę) w Sprzedaży Hurtowej (dla Pośredników) okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
  4. Okres ochrony gwarancyjnej rozpoczyna się w dniu dostarczenia produktu Kupującemu. W przypadku produktów dostarczonych partiami powyższy okres rozpoczyna się w dniu dostarczenia pierwszej partii produktów,
  5. Gwarancja nie obejmuje:
  – uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad,
  – uszkodzeń wynikających z niewłaściwego montażu, zmian lub napraw produktu dokonanych przez osoby nieuprawnione przez Sprzedawcę,
  – uszkodzeń powstałych w związku z użyciem części zamiennych lub akcesoriów innych, niż stosowane przez Producenta/Sprzedawcę,
  – uszkodzeń powstałych w następstwie niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji produktu,
  – uszkodzeń wynikających z niewłaściwego czyszczenia produktu,
  – zmian w kolorze materiału powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych, w tym promieni słonecznych,
  – napraw, wynikających z błędów powstałych na skutek źle podanych danych do zamówienia (pomiary okna, pomiary szyby, wymiary całkowite osłon okiennych itp.) przez Klienta.

X Zwroty

 1. Brak prawa odstąpienia od umowy (dot. towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie)
  UWAGA! Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24.06.2014, poz. 827) art. 38 poz. 3. prawo odstąpienia od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  W przypadku rolet wykonanych zgodnie z wymiarami podanymi przez klienta oraz według cech rodzajowych np. rodzaj, kolor tkaniny etc. prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje. W razie wad towaru przysługuje Kupującemu jedynie roszczenie reklamacyjne o dokonanie naprawy lub wymiany towaru.
 2. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy (dot. wyrobów gotowych)
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24.06.2014, poz. 827) w ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
  2. Aby odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego , należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@roletysmart.com.pl lub nadając przesyłkę pocztową wraz z oświadczeniem woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, którą należy nadać na adres: 83 – 340 Sierakowice, ul. Łąkowa 25. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej (wzór odstąpienia od umowy).
  3. W przypadku odstąpienia od umowy bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy obciążają Kupującego.

XI Reklamacje

 1. Sprzedawca. jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
  2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy w godzinach jego otwarcia, na piśmie na adres siedziby – ul. Łąkowa 23, 83-322 Sierakowice lub poprzez nadesłanie drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@roletysmart.com.pl.
  3. Zaleca się, aby reklamacja została złożona w formie pisemnej, na protokole reklamacyjnym, dostępnym na stronie internetowej www.roletysmart.com.pl. Wskazane jest również, aby do reklamacji dołączyć zdjęcia całości wadliwego produktu, jak i poszczególnych jego wad.
  4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć produkt wadliwy na adres: ul. ul. Łąkowa 23, 83-322 Sierakowice. Koszt dostarczenia produktu ponosi Kupujący.
  6. Do każdego zgłoszenia reklamacyjnego wydawana jest decyzja dotycząca zasadności reklamacji.
  7. Decyzje dotyczące reklamacji wydawane są przez Specjalistę ds. Reklamacji w firmie P.R. Imperoll s.c.
  8. W przypadku stwierdzenia wady towaru Kupujący jest uprawniony do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy przy zachowaniu warunków przewidzianych w ustawie. Może on także wybrać żądanie usunięcia wady towaru albo wymiany go na wolny od wad – w obu wypadkach przy zachowaniu warunków ustawowych.
  9. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedający ponosi koszty usunięcia wady i dostawy produktu wolnego od wad.
  10. Wszystkie towary przedstawiane w sklepie internetowym są nowe i wolne od wad. Kolorystyka produktów wyświetlanych na monitorze może odbiegać od rzeczywistych kolorów produktów, co nie stanowi podstaw do reklamacji.
  11. Reklamacji nie podlegają wady lub uszkodzenia spowodowane przez Kupującego, w tym uszkodzenia powstałe z powodu niewłaściwego montażu lub używania towaru.
  12. Reklamacja nie będzie rozpatrywana dla produktów standardowych i niestandardowych, które wcześniej zostały przerobione przez klienta ( np. skrócenie, doszycie itp.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.roletysmart.com.pl.
  2. P.R. Imperoll s.c. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji w Regulaminie.

XIII. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
  3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
  4. Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.
  5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
  6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w dokumencie „Polityka prywatności firmy”.

XIV. Wymagania techniczne dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Safari 9.0.1, Mozilla Firefox 31,x i nowsza, Opera 28 i nowsza, Chrome 32 i nowsza,
  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  c) włączona obsługa plików cookies oraz Javascript.
  2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
  3. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem dotyczącym każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń wyżej wymienionych Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
  4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b)korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 2. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.  Dowiedz się więcej.